Synes du det blir mye krav om beredskap og sikkerhet? Prøv en dag i vann- eller kraftforsyningen

Av Siri Govasmark Bratvold 16. mai. 2017

Beredskap_kraftverk-972976-edited.jpgNår hver enkelt husstand, og dermed hver eneste innbygger, er avhengig av at du gjør en feilfri jobb, er det naturlig at kontrollregimer, sikkerhet og kriseberedskap blir svært viktig.

Utsatt sektor

Alle som har vært utsatt for et strømbrudd av kortere eller lengere varighet, vet hvor lammende det kan være. Og alle som har fått vannet avstengt når ledningsnettet vedlikeholdes, kjenner på hvordan dagliglivet endres totalt fra det øyeblikket vannet er borte.

Vi forlanger at slik kritisk infrastruktur virker - vi godtar ikke feil og nedetid. Statistikken viser at vi har grunn til å forvente stabilitet også - den er nær hundre prosent. Dette kunne ikke vært mulig uten nitidig overvåkning og høy sikkerhet og beredskap.

I dette perspektivet er det også viktig å peke på tjenestenes sårbarhet og attraktivitet overfor villede hendelser. Å lamme vann- eller kraftforsyningen er en effektiv metode for grupper eller enkeltpersoner som ønsker oppmerksomhet eller forsøker å skape ustabilitet i samfunnet. En trussel som gjør det helt nødvendig med solid satsing på sikkerhet.

Kan man gjøre noe med været?

Begge disse bransjene er prisgitt været, hvilket innebærer at de følger værsituasjonen nøye og forsøker å forutsi utviklingen. De overvåker vassdragene og beregner hvordan været vil påvirke situasjonen i vannmagasinene. Er det en flom på gang har elprodusentene alle turbiner klare til produksjon og forsøker å utnytte så mye som mulig av vannet som snart vil passere. Vannforsyningen bygger opp reservoarer og har vann i bakhånd til tørrere tider.

Dette illustrerer veldig godt den grunnleggende ideen om beredskap: Hva gjør vi dersom ....

Dette er enkelt å forstå, men få reflekterer over hva som må til av forarbeid, struktur, logistikk, kultur og kunnskap for å oppnå dette.

Etter boka

Så la oss ta de metodiske brillene på og se hvordan disse to aktørene på forbilledlig vis tar beredskap- og krisehåndteringsteori ut i praktisk arbeid og sikrer sin håndteringsevne.

1. Analyse

En grundig risikoanalyse (ROS-analyse) ligger til grunn for alt beredskapsarbeid. Disse sektorene har gjennom lover og forskrifter en rekke krav til både gjennomføring og oppfølging av analysene. Noen åpenbare faktorer som er kartlagt er

  • Vær - alt fra storm og lynnedslag i trafoer til langvarig tørke.
  • Flom
  • Feil på distribusjonsnettet som følge av slitasje
  • Feil på distribusjonsnettet som følge av ytre påvirkning (graver over vannledning, tre faller over høyspentkabel)
  • Villede hendelser.

2. Beredskapsplan

På bakgrunn av ROS-analysen lager man en beredskapsplan. En plan som må være kjent og tilgjengelig for organisasjonen for å sikre håndteringsevnen i det øyeblikket man har en uønsket hendelse, eksempelvis flom, tørke eller brudd på distribusjonsnettet.

3. Loggføring

En logg i daglig drift eller under uønsket hendelse er grunnlaget for all informasjonsinnhenting og bearbeiding av denne.  

4. Varsling

I en så utsatt posisjon er det klare bestemmelser for hvem som skal varsles, og hvilke premisser som utløser en rask og effektiv varsling og mobilisering.

Samle funksjoner

Når beredskapsarbeidet til de grader holder høyt faglig nivå, er det nærliggende å tenke at rommet for forbedring er svært lite. I min dialog med disse aktørene har jeg dog merket meg at man ikke utnytter mulighetene fullt ut i selve administrasjonen av beredskapen.  Kortversjonen er at flere adskilte systemer håndterer de ulike delene av arbeidet.

Ettersom tilsynsmyndighetene allerede jobber på et digitalt beredskapssystem som omfatter alle nødvendige funksjoner, er det gode muligheter for effektivisering og strømlinjeforming av prosessene.

Oppsummert: Analyser, planverk og håndtering i ett og samme system:

  • Forenklede rapporteringsrutiner internt og til myndighetene
  • Enkel tilgang til ROS-analyse og planverk, slik at kontinuerlig forbedring og oppdatering kan gjøres direkte i systemet
  • Tilgjengeliggjort plan i organisasjonen
  • Økt håndteringsevne ved hjelp av effektiv varsling og forberedte sjekklister for ulike funksjoner

Både det høye beredskapsnivået og konsekvensene ved alvorlige avvik gjør det naturlig å tenke "never change a winning team". Men å samle alt beredskapsfaglig arbeid i ett digitalt system er ikke å endre å metodikk. Det er ikke å endre på overvåkningsregimet, rapporteringen eller avvikshåndteringen, heller. Det eneste man "risikerer" er å ha en lettere tilgjengelig, mer oversiktlig og samlet informasjon om beredskap og sikkerhet i vann- og elforsyningen. Dermed også bedre forutsetninger for å løse jobben med beredskap og sikkerhet enklere og mer effektivt.

 

New Call-to-action

 

 


Siri Govasmark Bratvold's photo

Av: Siri Govasmark Bratvold

Siri er Key Account Manager i Sticos, og har sin utdanning fra Handelshøyskolen BI med en Bachelor innenfor økonomi og en Master of Management innenfor kommunikasjon. Tidligere har hun jobbet med ulike ERP system.

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

New Call-to-action

Siste innlegg